93 589 13 83 domotics@domotics.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que Domòtica i seguretat 2012, S.L. posa a disposició del públic (www.domotics.cat).
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de Domòtica i seguretat 2012, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.
L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició de usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals Domòtica i seguretat 2012, S.L. presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Domòtica i seguretat 2012, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.
L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.
Domòtica i seguretat 2012, S.L. Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment Domòtica i seguretat 2012, S.L. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.
Domòtica i seguretat 2012, S.L. no hi es responsable de l’ informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de Domòtica i seguretat 2012, S.L. o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.
Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de Domòtica i seguretat 2012, S.L. per l’ utilització del web.
L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part Domòtica i seguretat 2012, S.L. esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.
L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra Domòtica i seguretat 2012, S.L. basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a Domòtica i seguretat 2012, S.L. amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.
Responsabilitat de Domòtica i seguretat 2012, S.L. per el funcionament del web
Domòtica i seguretat 2012, S.L. exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a Domòtica i seguretat 2012, S.L.
Responsabilitat de Domòtica i seguretat 2012, S.L. per enllaços des del web
Domòtica i seguretat 2012, S.L. declina tota responsabilitat respecte de l’informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, Domòtica i seguretat 2012, S.L. informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de Domòtica i seguretat 2012, S.L. i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que Domòtica i seguretat 2012, S.L. ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
  Responsable del tractament: Domòtica i seguretat 2012, S.L. C/ de Cristòfor Colom, 30, 08172 Sant Cugat del Vallès.
  Correu electrònic: domotics@domotics.cat
 2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?
  Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).
 3. Quan temps conservarem les seves dades personals?
  Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
  En qualsevol cas, Domòtica i seguretat 2012, S.L. conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
  La base legal per al tractament de dades és l’ interès mutu i el consentiment de l’usuari.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
  Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a Domòtica i seguretat 2012, S.L. en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.
  El personal de Domòtica i seguretat 2012, S.L. que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de Domòtica i seguretat 2012, S.L. poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de Domòtica i seguretat 2012, S.L. han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.
  Domòtica i seguretat 2012, S.L. ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.
 6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
  Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
  Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a domotics@domotics.cat acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.
  Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?
  Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.
 8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?
  No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.
  Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.
 9. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?
  L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de un Xarxa Privada Virtual (VPN) i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.
 10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?
  Domòtica i seguretat 2012, S.L. ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.
  Domòtica i seguretat 2012, S.L. ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris.
 11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?
  Domòtica i seguretat 2012, S.L. desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.
 12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?
  Domòtica i seguretat 2012, S.L. no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.
  Independentment d’això, Domòtica i seguretat 2012, S.L. ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a domotics@domotics.cat
  En cas que Domòtica i seguretat 2012, S.L. identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a Domòtica i seguretat 2012, S.L. mitjançant correu electrònic domotics@domotics.cat o correu postal a Adreça: Domòtica i seguretat 2012, S.L. a C/ de Cristòfor Colom, 30, 08172 Sant Cugat del Vallès.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, Domòtica i seguretat 2012, S.L. a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya Domòtica i seguretat 2012, S.L. i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

ÚS DE COOKIES

Aquesta pàgina web www.domotics.cat utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que vostè visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d’utilitat més endavant a la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d’interactuar amb el lloc.
www.domotics.cat utilitza cookies generades i utilitzades per aquesta pàgina web i algunes són “cookies externes” que es generen a la nostra pàgina web per part de tercers. Elles ens permeten recordar cada part de les seves visites i adquisicions a mesura que avança a través de la pàgina web, recorda les dades de client i mostra el contingut adequat concorde als seus hàbits de navegació, en funció de les seves opcions seleccionades.
També ens ajuda a entendre el comportament de l’usuari dins de la nostra web, la qual cosa significa que podem millorar la teva experiència a través de la mateixa.
Les cookies només poden emmagatzemar text, en general sempre és anònim i xifrat. www.domotics.cat mai emmagatzemarà cap informació personal en les cookies.
Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la qual cosa és informació que l’usuari ha introduït en el navegador o la que s’inclou en la sol·licitud de pàgina. No pot executar el codi i no es pot utilitzar per accedir al seu ordinador. Si una pàgina web encripta la informació de les cookies, només la pàgina web pot llegir la informació.
Les cookies de sessió contenen informació que s’utilitza dins de la seva sessió actual del navegador. Aquestes cookies s’esborren automàticament quan vostè tanca el navegador. Gens es conserva en el seu equip més enllà del temps que passa en el lloc web. Les cookies persistents s’utilitzen per emmagatzemar la informació que s’utilitza entre les visites. Aquestes dades permeten als llocs web reconèixer que vostè és un client habitual i reaccionar en conseqüència. Les cookies persistents tenen un valor indefinit en el temps.
Les cookies són utilitzades per la pàgina web per mantenir la sessió a mesura que avança a través de la web, recull informació de les seves adquisicions i hàbits de consum, una vegada iniciada sessió. S’utilitzen per mostrar els productes rellevants dins de les seves futures visites.
Amb Google i Google Analytics les cookies, ens permeten realitzar un seguiment de la interacció del client dins de la pàgina web. Això ens dóna suggeriments que ens permeten millorar la pàgina web i els productes i serveis que oferim i de les seves preferències. L’aplicació que utilitzem per obtenir la informació és GoogleAnalytics:
• http://www.google.com/analytics/
• http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi de l’audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats. Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris, ni de l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada; amb el nombre de pàgines visitades, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i assiduïtat de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.
També treballem amb col·laboradors que creen les cookies de tercers que després són utilitzades en altres llocs web per anunciar de forma adequada i pertinent sobre la base del seu historial de navegació. Aquestes cookies no emmagatzemen informació personal, només permeten que a altres llocs web a identificar i es basen exclusivament en l’historial de navegació.
Tots els navegadors d’Internet li permeten limitar el comportament d’una cookie o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, es poden trobar instruccions en el menú d’ajuda del seu navegador.
A través del seu navegador, vostè també pot veure les cookies que estan en el seu ordinador, i esborrar-les segons crea convenient. Les cookies són arxius de text, els pot obrir i llegir el contingut. Les dades que conté, gairebé sempre està xifrat amb una clau numèrica que correspon a una sessió en Internet.
La desactivació de les cookies també afectarà el seguiment del seu progrés a través del lloc, però no detindrà el codi de Google Analytics des del reconeixement de la seva visita.
Les cookies de la sessió d’aquesta web inclouen les dades utilitzades pel maquinari del servidor web sobre quin és el servidor que està processant la seva sessió, el seu estat d’autenticació (en la base de dades de clients tendeixi online) i els detalls de les seves compres.
Deure informació: L’apartat segon de l’article 22 de la *LSSI estableix que s’ha de facilitar als usuaris informació clara i completa sobre la utilització dels dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades i, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, conformement al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així, la informació sobre les cookies facilitada en el moment de sol·licitar el consentiment ha de ser suficientment completa per permetre als usuaris entendre la finalitat per les quals es van instal·lar i conèixer els usos que se’ls donaran.
En el cas que un usuari presti el seu consentiment per a l’ús de cookies, la informació sobre com revocar el consentiment i eliminar les cookies deurà estar a la seva disposició de forma accessible i permanent.
Tots els navegadors d’Internet li permeten limitar el comportament d’una cookie o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, es poden trobar instruccions en el menú d’ajuda del seu navegador.

Contactar

Estem a la seva disposició a la nostra botiga Domotics al carrer de Cristòfor Colom, 30 de Sant Cugat del Vallès

En aquesta pàgina web trobaràs informació actualitzada dels nostres productes, serveis, esdeveniments, promocions, ...
Navega per la nostra pàgina web i no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte.

Domotics

C/ de Cristòfor Colom, 30
08172 Sant Cugat del Vallès

Teléfono

Contacta'ns

Volem ajudar-te. Contacta telefònicament, per email o mitjançant aquest formulari de contacte. Et respondrem com més aviat millor.

Consentiment per rebre informació

Política de privacitat

9 + 1 =

En compliment del que estableix el RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complimentació del present formulari, les dades que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de DOMOTICS auxvyd SISTEMES per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, li informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a C/ de Cristòfor Colom, 30, 08172 Sant Cugat del Vallès o bé a domotics@domotics.cat. Per a més informació, vegeu www.domotics.cat.
Tria idioma